سوالات متداول

از کیفیت کار کارچی رضایت ندارم، چکار کنم؟

با پشتیبانی تماس بگیرید، مشکل شما بررسی می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید درخواست‌تان را دوباره منتشر کرده و کارچی دیگری را انتخاب کنید.

در شرایط بروز اختلاف و در صورت درخواست و پذیرش کارفرما، کارچی‌داری به عنوان داور، اقدام به کارشناسی موضوع مورد اختلاف خواهد کرد. در این صورت کارفرما مبلغ مورد اختلاف را بجای پرداخت به کارچی بصورت آنلاین به سامانه کارچی‌داری واریز و درخواست کارشناسی و ارایه نظریه داوری می‌نماید. پس از انجام داوری مبلغ مذکور حسب نظریه داوری به طرفین پرداخت خواهد شد.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.